• Kategooria :

Kui vajate usaldusväärset ja kvaliteetset projekteerimisettevõtet, kes koostaks ehitusprojekti, aitaks taotleda ehitusluba ning annaks sealjuures nõu parimate ehitustehniliste lahenduste saavutamiseks, siis võtke meiega ühendust. Paljude tegevusaastate jooksul oleme projekteerinud väga erinevate kasutusotstarvetega hooneid ja rajatisi. Jooniseid valmistame nii eel-, põhi-, kui ka tööprojekti staadiumiteni (EP, PP ja TP).
Koostöös tuntud ekspertidega saame pakkuda oma klientidele terviklikku hoonete ja rajatiste projekteerimisprotsessi, pakkudes muuhulgas järgnevaid teenuseid:

 • Arhitektuurne projekteerimine
 • Konstruktsioonide projekteerimine
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide projekteerimine
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
 • Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine
 • Energiamärgiste arvutus
 • Topogeodeetiliste alusplaanide koostamine
 • Välisvõrkude projekteerimine
 • Sisearhitektuurne projekteerimine

Ehitusprojekti erinevate osade täpsem kirjeldus

Ehitusprojekt on hoone või rajatise ehitamiseks ja kasutamiseks vajaliku dokumentatsiooni kogum, mis koosneb muuhulgas projekti seletuskirjast, joonistest ja paljudest muudest asjakohastest dokumentidest. Laias laastus võime projekteerimise jagada järgnevalt:

 • Arhitektuurne projekteerimine, mille ülesaneks on luua esteetiline ja funktsionaalne ehitis, mis arvestab nii konstruktsioonilisi kui ka tehnoloogilisi lahendusi.
 • Insenerlik projekteerimine, mille eesmärk on lahendada ära arhitektuurse kontseptsiooni tehnilised ja konstruktsiivsed aspektid. Insenerliku projekteerimise hulka kuuluvad nii tehnosüsteemide projektid kui ka kandekonstruktsioonide projekteerimine. Kuna iga üksiku eelpool nimetatud projektiosa lahendamine nõuab spetsiifilisi teadmiseid, siis koostavad neid dokumente üldjuhul eraldi vastavale valdkonnale spetsialiseerunud insenerid.

Selleks, et ühildada kõiki ehitusprojektide osasid nii, et oleks tagatud arhitektuuri, konstruktsioonide ja tehnosüsteemide omavaheline toimivus ja sobivus, soovitame oma klientidele määrata meid projekteerimisprotsessi juhtima peaprojekteerija rollis. Seeläbi esindame tellija huvisid ja korraldame kogu projekteerimise terviklikuse.

Projekteerimise staadiumid

Kui tellija soovib lisaks eelprojektile ka põhi – või tööprojekti, siis enamjaolt koostame neid projektistaadiumeid samaaegselt eelprojekti alusel ehitusloa menetlemisega. Arhitektuurne eelprojekt koostatakse eelkõige ehitusloa saamiseks ja seepärast ei ole see kindlasti piisavalt detailne, et sisaldada olulist informatsiooni ehitustööde kvaliteetseks elluviimiseks. Põhiprojekti staadiumis lahendatud projektdokumentatsioon (nii arhitektuur, konstruktsioonid kui ka tehnosüsteemid) on piisav ehitajale hinnapäringute tegemiseks ja sisaldab suurel määral ka ehitamiseks vajaminevat informatsiooni, sest on sageli piisava detailsusega. Tulenevalt objekti keerukusest võib olla vajalik tööprojekti koostamine, mis annab tervikliku ülevaate planeeritavast hoonest ja selle osadest.

Kvaliteetne ehitis saab alguse kvaliteetsest projektist! Olenemata ka sellest kui suure rajatise või maja projekteerimine parasjagu eesmärgiks on. Puuduliku projekti korral on kõrgem nii ehitusmaksumus ja hilisemad ekspluatatsioonikulud. Ühtlasi ei aita sealjuures neid probleeme lahendada ka hea ehitaja valimine. Seepärast võimaldab põhjalik ja detailne projekteerimine vältida lisaks eelpool mainitule väga paljusid hilisemaid probleeme nagu näiteks:

 • Ehitusfüüsikaliselt valede materjalide kasutamine või tarindite valesti projekteerimine
 • Tehnosüsteemide ebapiisavad lahendused ja sobimatus
 • Radoonilekked hoonesse
 • Liigniiskus ja hallituse teke
 • Puudulik õhuvahetus
 • Tarindite sobimatus tulenevalt kasutuskeskkonnast ja otstarbest
 • Vähene valgustatus

Kvaliteet on otseses seoses projekteerija poolt projekti koostamiseks kulutatud ajaga ehk teisisõnu projekteerija põhjalikusega analüüsida kõiki hoone või rajatise ja selle osade komponente. Valides parima projekteerija ning seeläbi panustades veidi rohkem raha, säästate hilisemalt kordades rohkem kui seda on hoone ehitusel tehtavate vigade ümberehitamiseks tehtavad kulutused ja ajaline kadu.
Tavapäraselt soovitatakse projekteerimiskuludeks arvestada 4-10% ehitusmaksumusest ning sisulise poole pealt peaksid kõik ehitusprojektide osad (nii arhitektuurne, konstruktiivne kui ka eriosad) olema lahendatud põhiprojekti staadiumini.

Arhitektuurse eelprojekti projekteerimisprotsessi kirjeldus

Projekteerimisprotsess algab Tellijaga tähtaegade, lähteandmete ja hinnapakkumise kooskõlastamisest. Sõltuvalt projektist vajame projekteerimiseks andmetena sageli ka topogeodeetilist alusplaani ja geoloogilisi uuringuid pinnasevee taseme ning kandevõime näitajatega. Ühtlasi osutub hoonete projekteerimisel enamjaolt vajalikuks ka energiamärgise arvutused. Nii topogeodeetiliste uuringute kui ka energiamärgise arvutuste osas omame piisavalt koostööpartnereid, et pakkuda tellijale terviklikku teenust. Projekti koostamisel lähtume parima tulemuse saavutamiseks eelkõige tellija soovidest ja meie ettevõttega seotud ekspertide teadmistest ja varasematest kogemustest.
Kuna väga paljude klientide soov on saada hoonele arhitektuurne eelprojekt (sageli eramaja projektid), mille alusel taotleda ehitusluba, siis alljärgnevalt on kirjeldatud meie ettevõtte tavapärane menetlusprotsess arhitektuurse eelprojekti koostamiseks:

 • Tellija täidab tööde sisu kirjeldava tabeli, mille järgi kinnitatakse projekteerimise lähteülesanne ning koostatakse hoone eskiisprojekt.
 • Esitame eskiisprojekti Tellijale ülevaatamiseks, mille alusel on Tellijal võimalik korrigeerida/täpsustada projektlahendusi.
 • Tellija poolt esitatud korrektuuride/täpsustuste alusel tehakse projektdokumentatsioonis vajaminevad muudatused. Seda juhul kui korrektuuride/täpsustuséd ei suurenda olulisel määral kokkulepitud tööde ulatust ja/või ei ole vastuolus projekteerimistööde lähteinfo ja Tellija poolt täidetud lähteandmeteks oleva tabeliga.
 • Töövõtja esitab Tellijale kommenteerimiseks ning kooskõlastamiseks lõpliku projektdokumentatsiooni.
 • Kooskõlastuse järgselt esitab Töövõtja vastutava spetsialisti poolt digitaalselt allkirjastatud projekti Tellijale allkirjastamiseks ning edastamiseks kohalikule omavalitsusele.
 • Arhitektuurne eelprojekt ei hõlma endas kasutusloa saamiseks vajaminevat dokumentatsiooni ega kasutusloa menetlemist hoonele. Sellegipoolest omame varasemaid kogemusi ka kasutuslubade hankimisel ja seepärast võime kliendile vajaduse korral pakkuda ka kõnealust teenust.