• Kategooria :

Meie eesmärgiks on tagada ehitise omanikule kvaliteetne ja projektijärgne ehitus. Seepärast pakume oma klientidele vaid põhjalikku ja sisulist omanikujärelevalve teenust. Me ei teosta järelevalvet ainult ehitustööde dokumentide täitmiseks, vaid pakume terviklikku teenust, mille käigus kontrollime kõikide tööde teostamise nõuetekohasust, ehitusobjektide keskkonna- ja tööohutust, ehitusmaterjalide dokumentatsiooni ja platsil kasutatavate materjalide vastavust ning kvaliteeti. Sealjuures kontrollime, et ehitustöid teostatakse tellijaga kokkulepitud ajagraafiku alusel. Kuna meie ettevõtte pädevuses on ka ehitustööde projektijuhtimisega kaasnevate ülesannete lahendamine, siis lisaks omanikujärelevalve (sageli eksikult kasutatud nimetusele ehitusjärelevalve) teenusele, võime oma klientidele olla abiks ka tööde ajagraafiku koostamisel, ehituseelarvete koostamisel, projekteerimis – ja ehitushangete läbiviimisel, hinnapakkumiste analüüsimisel, projektdokumentatsiooni kontrollimisel ning projekteerimis- ja ehituslepingute koostamisel. Kõiki pakutavaid teenuseid (sh järelevalvet) saame teostada üle kogu Eesti! Meie eesmärk on olla ehitustööde tellijale pädev ja usaldusväärne partner, kelle teadmised ja oskused on piisavad, et tagada tööde kvaliteet ning tellija huvide esindamine kogu ehitusprotsessi kestel.

Aastatepikkune kogemus

Läbi aastatepikkuse kogemuse oleme teostanud järelevalvet nii väiksemate eramajade ja kortermajade kui ka suurte büroo – ja ärihoonete ehitamisele. Meie teenuseid on kasutanud nii eraisikud kui ka eesti suurimad kinnisvaraarendusfirmad.

Teenuse kvaliteet

Teenuse parima kvaliteedi saavutamiseks kaasame vajaduse korral tööde kontrollimise või nõustamise juurde täiendavaid tunnustatud eksperte. Tulenevalt ehitatava hoone või rajatise spetsiifikast ja tööde tellija poolt soovitud töövõtu ulatusest saame pakkuda järgneva sisuga järelevalveteenuseid:

 • Üldehituslik omanikujärelevalve
 • Teedeehituslik (sh maanteed, linnatänavad, kergliiklusteed, parklad, platsid, sillad, viaduktid, tunnelid) omanikujärelevalve
 • Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide (sh automaatika ja telekommunikatsioonisüsteem) omanikujärelevalve
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jauhutssüsteemide omanikujärelevalve
 • Veevarustuse ja kanalaisatsioonisüsteemide omanikujärelevalve

Tööde teostamisel juhindume allpool toodud määrustest

Tööde teostamisel juhindume Majandus- ja taristuministri määrusest, mis reguleerib omanikujärelevalve tegemise korda ja lähteandmetena võtame muuhulgas arvesse:

 • Õigusaktid (eelkõige ehitus- ja projekteerimisvaldkonnaga seonduvad)
 • Ehitusteatise või ehitusloa;
 • Ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti;
 • Projektdokumentatsioonis tööde kvaliteeti määratlevad standardid ja juhendmaterjalid
 • Omaniku ja ehitaja vahelisest lepingust tulenevad kvaliteedinõuded
 • Hea projekteerimis-, ehitus- ja omanikujärelevalve tava;
 • Projektdokumentatsiooni juurde kuuluvad ehitusuuringud;
 • Olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiis;
 • Ehitusprojekti kooskõlastused
 • Täiendavad ekspertarvamused